خدمات کافه کارآفرینی :

1.شبکه سازی و برقراری ارتباط در میان گروه های مخاطبان

2.برنامه ریزی و برگزاری رویدادها از جمله نشست ها، جلسات ، دورهمی ها ، میزهای گفتگو ، کارگاههای آموزشی و سایر رویدادها

3.تنظیم جلسات تجاری برای کارآفرینان