1.کمک به شبکه سازی بین کار آفرینان، صاحبان ایده و سایر فعالان زیست بوم کارآفرینی

2.کمک به تعامل تیمها و افراد با هم و با سرمایهگذاران

3.برگزاری رویدادها و کارگاههای آموزشی

4.ارائه خدمات حقوقی و مشاورهای برای استارت آپهای مستقر در فضای کار اشتراکی

5.دریافت حق عضویت و یا اجاره بها به منظور تأمین هزینه برگزاری و اداره فضا با نظارت و تأیید اداره کل

6.ارائه خدمات به آزادکاران (فریلنسرها)

7.ارائه هرگونه خدمات و فعالیتهای مرتبط دیگر به دستور و تأیید دفتر