1.کمک به اصلاح فرآیند راه اندازی و توسعه کسب وکارها

2.کمک به بالا بردن کیفیت محصولات، خدمات و ثبات مالی استارت آپ ها

3.ارائه فضای کار مناسب به منظور استقرار استارت آپ ها و تیم ها

4.توانمندسازی استارت آپ ها

5.ارائه خدمات مربیگری، راهنمایی و انواع مشاوره به استارت آپ ها

6.کمک به تأمین مالی استارت آپ ها

7.تدوین برنامه استراتژیک و راهبردی استارت آپ ها

8.ارائه خدمات به آزادکاران (فریلنسرها)

9.برگزاری رویدادها و کارگاههای آموزشی

10.ارائه هرگونه خدمات و فعالیت های مرتبط دیگر به دستور و تأیید دفتر